A stellplatz házirendje

A házirend magyar nyelvű leírása

A parkolási díj egy autó részére tartalmaz parkolóhelyet, amely a szabad helyek függvényében szabadon elfoglalható. Amennyiben két autóval érkeznek, a második autónak külön kell helyet foglalni.

Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül további terület még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját parcelláján parkolhat. Normál helyen csakis egy lakóegység felállítása engedélyezett.

A távozási napon a stellplatzot legkésőbb 12.00 óráig kell elhagyni. A VPT-Camp további tartózkodási pótdíjat számít fel, ha a távozás ezen időpont után történik (1 nap teljes költség).

A vendég a bejelentkezés megtörténtével felelősséget vállal az általa okozott esetleges károk távozáskor történő kifizetésére.

A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, mely mások pihenését zavarja. Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet. (Látvány, megjelenés, zaj.)

A pakoló épületeit és felszerelési tárgyait mindenkinek rendeltetésszerűen kell használni.

Tilos a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését eredményezhetik.

A stellplatz területén belül kiskorú (10 év alatti) gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. A gyermekek iránti szülői felelősséget nem tudjuk átvállalni.

A közösségi helyiségeket kiskorúak egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el, a berendezések használatát, valamint a tisztaságot felügyeljék.

Stellplatzunk a Fertő-Hanság fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme. Szigorúan tilos ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre önteni. Tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. A kihelyezett gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratok találhatók, azokban tilos más jellegű anyagot elhelyezni.

Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő vendégekre, és az igénybe vett parkolóhelyet távozáskor tisztán hagyják el.

A víz rendkívül drága kincs. Kérjük, minden esetben takarékosan használják, és erre hívják fel mások figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a kempingben szigorúan tilos.

Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad, a tűzrendészeti szabályok betartásával, és a VPT-Camp előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal használják.

A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget. A vendég köteles a stellplatz felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések, a betegségek, valamint a terrorista cselekmények okozta károkért.

A kemping házirendjét megszegőktől a VPT-Camp megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel szemben hatósági intézkedés vehető igénybe.

A kutyák a stellplatz területén csak pórázon közlekedhetnek és csak a gazdájuk kíséretében. A gazdák kötelessége a kutyák ürülékének azonnali feltakarítása, illetve gondoskodniuk kell arról, hogy a kutyájuk ne zavarja a stellplatz vendégeit. A gazdák kötelesek a kutyatartásra vonatkozó  megfelelő higiéniai és egészségügyi szabályokat betartani.

Tájékoztatni szeretnénk minden kedves Vendégünket, hogy a stellplatz területe kamerával van felszerelve, melynek célja a biztonság növelése. A rögzítésre kerülő felvételeket semmilyen egyéb célra fel nem használjuk és 30 nap után automatikusan töröljük a tárhelyünkről.

A foglaláskor megadott személyes adatok kizárólagosan a törvény által előírt kötelező számlázáshoz szükségesek, egyéb célra fel nem használjuk.

Description of the house rules in English

The parking fee includes a parking space for one vehicle, which can be freely chosen depending on availability. Additional vehicles must be booked separately.

When occupying a dedicated space, only the highlighted area must be occupied. No additional area other than the dedicated space can be used even temporarily, guests can park their vehicle only on their designated plot. On a standard plot, only one residential unit must be parked.

On the day of departure, the parking space must be vacated no later than 12.00. VPT-Camp will add an additional stay surcharge if you leave after this time (1 additional day total cost).

By checking in, the guest assumes responsibility for paying any damages caused upon departure.

No activities may be carried out during the specified time that interfere with the rest of others. Please do not engage in any activity that disturbs others. (Sight, appearance, noise.)

The buildings and equipment of the parking area must be used as intended by everyone.

Guests are not allowed to bring objects or live animals into the campsite that could endanger the physical safety or disrupt the stay or public decency of others. Guests should not display flags, badges or other objects that may be construed as offensive to other nationalities or individuals.

Minors (under 10 years old) are only allowed in the parking area with parental or family supervision. Parents or their guardians are responsible for children’s behaviour. We cannot take parental responsibility for children.

Common areas should not be used by minors alone, parents are kindly requested to accompany their children to wash, shower or use the toilet, supervise the use of the equipment and maintenance of cleanliness.

Our Campsite is located near the highly protected zone of Fertő-Hanság National Park. It is the duty of those here to protect the environment and vegetation, therefore guests aren’t allowed to dispose of food scraps or contaminants onto grass, trees, bushes and hedges. Additionally, it isn’t permissible to tie tent fastening ropes to trees and hedges, or to dig trenches or pits, even temporarily.

Waste and rubbish should only be disposed of in designated collection bins, which are labelled in accordance with selective waste collection regulations, which must be adhered to.

Guests are kindly requested to be considerate to other guests and to leave their parking space clean upon departure.

Water is a previous resource. Please use it sparingly in all cases and draw the attention of others to this as well. Guests are not allowed to wash cars, caravans or camping equipment in the campsite.

Building a camp fire and use of barbecue equipment should be done in the designated area, in compliance with the fire regulations and with the prior permission of VPT-Camp. Please use your grill equipment with extra care, without disturbing others.

The campsite is not responsible for any damage to the guest’s property or the disappearance of unattended items. Guests should use the equipment and fixtures of the campsite as intended, as they are liable for damages caused to them. The campsite is not responsible for any damage caused to third parties. The campsite is not responsible for elemental and storm damage (hail, falling trees or branches), fire, infections, diseases, or terrorist acts.

Dogs must be leashed at all times whilst on the campsite area and must always be accompanied by their owner. Owners must immediately clean up and dispose of dog waste and must ensure that their dog does not disturb guests at the campsite. Owners must adhere to all appropriate hygiene and health rules for keeping dogs.

We would like to inform all of our esteemed guests that the area of ​​the campsite is equipped with a surveillance camera, the purpose of which is to increase security. Recordings will not be used for any other purpose and will be automatically deleted from storage after 30 days.

The personal data provided at the time of booking is required exclusively for statutory billing and will not be used for any other purpose.

Beschreibung der Hausordnung in deutscher Sprache

Die Parkgebühr beinhaltet einen Stellplatz für ein Fahrzeug, der je nach Verfügbarkeit frei gewählt werden kann. Zusätzliche Fahrzeuge müssen separat gebucht werden.

Bei einem Bereich mit Parzelle darf nur der markierte Bereich belegt werden. Kein zusätzlicher Bereich außer den markierten Platz darf genutzt werden, auch nicht vorübergehend, Gäste dürfen mit ihrem Fahrzeug nur auf ihren eigenen Platz parken. Auf einem Standard Stellplatz darf nur eine Wohneinheit geparkt werden.

Am Abreisetag muss der Parkplatz bis spätestens 12.00 Uhr geräumt werden. VPT-Camp berechnet einen zusätzlichen Aufenthaltszuschlag, wenn Sie nach dieser Zeit abreisen (Gesamtkosten von einem ganzen Tag).

Mit dem Check-in übernimmt der Gast die Verantwortung für alle bei der Abreise verursachten Schäden.

 

Während der angegebenen Zeit dürfen keine Tätigkeiten ausgeführt werden, die die anderen Gäste stören. Bitte unternehmen Sie keine Aktivitäten, die die anderen stören. (Sicht, Aussehen, Lärm.)

Die Gebäude und Einrichtungen des Stellplatzes müssen von allen bestimmungsgemäß genutzt werden.

Es ist verboten, Gegenstände oder lebende Tiere auf den Campingplatz zu bringen, die die körperliche Sicherheit gefährden oder den Aufenthalt oder die guten Sitten anderer stören könnten. Gäste dürfen keine Flaggen, Abzeichen oder andere Gegenstände zeigen, die als beleidigend für andere Nationalitäten oder Einzelpersonen ausgelegt werden können.

Minderjährige (unter 10 Jahren) dürfen den Parkplatz nur unter Aufsicht der Eltern oder der Familie betreten. Für das Verhalten der Kinder sind die Eltern oder deren Erziehungsberechtigte verantwortlich. Wir können keine elterliche Verantwortung für Kinder übernehmen.

Die kommunalen Räume sollten nicht allein von Minderjährigen genutzt werden. Wir bitten die Eltern um ihre Kinder beim Waschen, Duschen oder Toilettengang zu begleiten, um die Benutzung der Geräte und die Aufrechterhaltung der Sauberkeit zu beaufsichtigen.

Unser Stellplatz liegt in der Nähe des stark geschützten Nationalparks Fertő-Hanság. Es ist die Pflicht der Gäste, die Umwelt und die Vegetation zu schützen, daher dürfen Gäste keine Essensreste oder Verunreinigungen auf Gras, Bäumen, Büschen und Hecken entsorgen. Außerdem ist es nicht erlaubt, Zeltbefestigungsseile an Bäumen und Hecken zu binden. Gräben oder Gruben auszuheben ist nicht erlaubt.

Abfälle dürfen nur zu diesem Zweck hervorgehobenen Sammelbehältern entsorgt werden. Auf den Sammelbehältern sind die Aufschriften von Mülltrennung aufgezeichnet, in diesem dürfen Sie keinen anderen Stoffen einlegen.

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste und hinterlassen Sie Ihren Parkplatz bei der Abreise sauber.

Wasser ist eine teurere Ressource. Bitte gehen Sie in jedem Fall sparsam damit um und machen Sie auch andere darauf aufmerksam. Das Waschen von Autos, Wohnwagen oder Campingausrüstung auf dem Stellplatz ist verboten.

Feuer anzumachen und die Verwendung von Grillgeräten sollten in den dafür hervorgehobenen Bereichen unter Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und nach vorheriger Genehmigung von VPT-Camp erfolgen. Bitte benutzen Sie Ihr Grillgerät mit besonderer Sorgfalt, ohne andere zu stören.

Der Stellplatz haftet nicht für Schäden am Eigentum des Gastes oder für das Verschwinden von unbeaufsichtigten Gegenständen. Die Gäste sollten die Einrichtungen des Campingplatzes bestimmungsgemäß verwenden, da Für hierdurch verursachte Schäden haftet der Gast. Der Stellplatz haftet nicht für Schäden an Dritten Personen. Der Stellplatz haftet nicht für Elementar- und Sturmschäden (Hagel, umstürzende Bäume oder Äste), Feuer, Infektionen, Krankheiten oder Terroranschläge.

Wenn jemanden die Hausordnung übertretet, VPT-Camp kann sein Aufenthaltsbestätigung entziehen und ihn zum sofortigen Verlassen des Campingplatzes aufbieten. Gegen jeden Gast, der sich weigert, den Campingplatz auf Anweisung zu verlassen, kann ein behördliches Verfahren angenommen werden.

Hunde auf dem Stellplatz dürfen nur mit Leine geführt werden, nur in Begleitung ihres Besitzers. Die Besitzer müssen Hundekot sofort aufräumen und dafür sorgen, dass ihr Hund die Gäste des Campingplatzes nicht stört. Die Besitzer müssen alle angemessenen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften für die Haltung von Hunden einhalten.

Wir möchten alle unsere lieben Gäste darüber informieren, dass der Bereich des Campingplatzes mit einer Überwachungskamera ausgestattet ist, die die Sicherheit erhöhen soll. Die Aufzeichnungen werden für keine anderen Zwecke verwendet und nach 30 Tagen automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Die bei der Buchung angegebenen personenbezogenen Daten sind ausschließlich für die gesetzliche Abrechnung erforderlich und werden nicht für andere Zwecke verwendet.

Statisztikai célokból, valamint a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében oldalunkon cookie-kat használunk.